Prakticum

Nationellt poängteras i allt högre grad resultat, kvalitet och genomslagskraft inom yrkesutbildningen (Undervisnings- och kulturministeriets Plan för undervisning och forskning). För att svara på kraven har Prakticum under de senaste läsåren på vår verksamhetsledning. Organisationsförändringen som trädde i kraft i Prakticum 2012, utgjorde en milstolpe i utvecklingen av verksamhetsledningen. Den nya organisationen stöder verksamhetsledningen genom att i större utsträckning än tidigare ge utrymme för hela personalens delaktighet i utvecklingen av skolans verksamhet.

Målsättningen med Prakticums verksamhetsledning är att säkra kvaliteten på  verksamhet och öka delaktigheten och på så sätt främja att Prakticums vision - ”Bäst i landet!” – uppnås. Utgångspunkten att bygga upp verksamhets-ledningen har varit skolans behov, inte någon uttalad standard. Ambitionen är att verksamhetsledningen ska vara verksamhetsnära och fungera som ett verktyg i vardagen för hela personalen.

Verksamheten är indelad huvudprocesserna;

  • Utbildning för unga
  • Utbildning för vuxna
  • Prakticum som arbetsplats.

Huvudprocesserna i sin tur är indelade i delprocesser och för varje delprocess har ett processteam tillsatts. I processteamen är ledningsgruppen, lärare och övriga nyckelpersoner i skolan involverade. Ett processteam består av en processledare (medlem av ledningsgruppen), en processägare och några teammedlemmar. Processledaren ansvarar för personledningen i teamet medan processägaren ansvarar för sakledningen, dvs. hon koordinerar och leder utvecklingen av själva processen. I processteamsarbetet poängteras utvärdering och vidareutveckling av processerna för att de alltid ska vara ändamålsenliga för både personal och studerande.

Genom teamens utvecklingsarbete utvecklas inte enbart processerna, utan även övriga aspekter av verksamheten så som ledarskap, personal och samarbetsnätverk.

Årligen genomförs flera utvärderingar för att få feedback på verksamheten av  studerande, personal och samarbetspartners i arbetslivet. Responsen är ytterst viktig för att kunna vidareutveckla verksamheten i rätt riktning och kunna svara på de behov som finns.

Prakticum kontaktades hösten 2013 av Utbildningsstyrelsen med en förfrågan om att vara med och pilotera kriterier för utvärdering av kvalitetssystemen inom yrkesutbildningen som kommer att tas i bruk år 2015. Kriterierna har utvecklats av Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen i samråd med representanter för utbildningsanordnarna. Under våren 2014 genomfördes pilotutvärderingen i Prakticum. Deltagandet bekräftade att   riktningen med arbetet kring verksamhetsledningen är rätt.

Sök på prakticum.fi:

×